Salle de réunion
Duigemhofstraat 101
Herent
Vergaderen Ridderzaal
Duigemhofstraat 1013020.0 Herent, Belgium
Informations
Réservation soumise à confirmation

Réservation soumise à confirmation de la disponibilité de cet espace. Vous recevrez une réponse dans les 24h suivant votre demande.

Description :
Als ondernemer weet je dat vergaderen meer is dan enkel samen zitten om plannen te overlopen. Een vergadering kan het begin zijn van een duurzame...Voir plus
Capacité :
Jusqu'à 10 invités
Horaires :
Ouvert aujourd’hui
Ambiance :
Calme

Dispositions possibles

Cet espace de travail offre plusieurs configurations de salle

Salle de réunion

10 personnes

Disponible sur place

Vidéo projecteur

En supplément
Réservation requise

Wifi

Restauration

Café & thé

En supplément
Contact

Vous avez besoin d'aide pour une réservation ?

Contactez-nous sur[email protected]

Politique d’annulation

En cas d’annulation de votre part, la réservation ne sera pas remboursée.

A propos du lieu
Duigemhofstraat 101
Het Duigemhof ligt in het midden van de Herentse velden, ver weg van lawaai en drukte. Ideaal dus om creatieve processen te optimaliseren. Deel I – Toepassingsgebied Voor de klant bestaat er een bindend huishoudelijk reglement dat de plichten en belangen van de betrokken partijen en hun rechthebbenden vastlegt. Dit huishoudelijk reglement mag door Duigemhof Bedrijvencentrum worden gewijzigd. De klant wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van elke verandering die aan het huishoudelijk reglement wordt aangebracht. Behoudens andersluidende overeenkomst worden dergelijke wijzigingen één maand na datum van de vermelding van kracht. Het huishoudelijk reglement bevat de regels en de modaliteiten i.v.m het gebruik van de lokalen en bepaalt de verantwoordelijkheden van de klanten ten opzichte van elkaar en ten opzichte van Duigemhof (en/of diens aangestelde). Dit huishoudelijk reglement beoogt het rustige genot van de klanten die de lokalen als een “goede huisvader” gebruiken. Deel II – Reglement Artikel 1 Geen enkele advertentie, aanplakbiljet, teken of ander voorwerp zichtbaar van buitenaf, mag de esthetische eenheid van het gebouw ontsieren. De klant mag geen enkel uithangbord, affiche of ander geschrift op het dak, de buitenmuren, ramen, balkons, trappenhuis, deuren of inkomhal aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duigemhof Bedrijvencentrum. Reclame moet steeds standingvol zijn en in geen geval in strijd met de openbare orde of goede zeden. Duigemhof Bedrijvencentrum heeft steeds het recht om reclame die met dit artikel in strijd is, op kosten van de klant te laten verwijderen. Artikel 2 De klant doet afstand van elk verhaal tegen Duigemhof Bedrijvencentrum. Artikel 3 Duigemhof Bedrijvencentrum en/of diens aangestelde is als enige verantwoordelijk voor het aanduiden van de firma die instaat voor de reiniging van de buitenkant van de ramen en glazen deuren en de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Het onderhoud van de gemeenschappelijke en privatieve ruimtes wordt geregeld door Duigemhof Bedrijvencentrum conform de overeengekomen contractuele afspraken. De klant onthoudt er zich van rechtstreeks opmerkingen te geven aan het schoonmaakpersoneel, maar contacteert Duigemhof Bedrijvencentrum hierover indien er bepaalde opmerkingen of verzuchtingen zijn. Artikel 4 De klant mag de ingangen, hallen, trapportalen, trappen en andere gemeenschappelijke toegangswegen niet versperren. Om ongelukken te vermijden en de toegang voor iedereen vlot te laten verlopen, is het niet toegelaten om voorwerpen in de gemeenschappelijke ruimtes achter te laten of te plaatsen. Niets mag ooit de vrije toegang tot de uitgangen en installaties voor brandveiligheid belemmeren of verhinderen. Verwarming en verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes is de zorg van iedereen. Wij dringen er dan ook op aan, zowel ’s avonds als tijdens het weekend bij het verlaten van het gebouw, de gebruikte toestellen en verlichting uit te schakelen. Artikel 5 De klant mag geen abnormaal of overdreven lawaai maken, o.a. aan de hand van muziekinstrumenten, radio’s, tv’s, stereo-installaties en dergelijke. Bovendien dient de klant ervoor te zorgen dat er geen onaangename geuren worden verspreid die ongemakken zouden veroorzaken voor de overige klanten. Zonder de voorafgaande goedkeuring van Duigemhof Bedrijvencentrum is het verboden eender welke vaste, vloeibare of gasvormige producten die gevaarlijk, ontvlambaar, giftig, ongezond of schadelijk zouden zijn of een onaangename geur zouden verspreiden te bewaren, te produceren of te gebruiken. Artikel 6 Apparatuur die niet ontstoord is, mag niet gebruikt worden in het gebouw teneinde interferentie te voorkomen. Zware machines mogen slechts geïnstalleerd worden als Duigemhof Bedrijvencentrum zijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven en aangepaste geluidsisolatie is voorzien. De klant zal in geen geval de elektrische installaties mogen overbelasten. Bij twijfel moet de klant Duigemhof Bedrijvencentrum raadplegen. Het is verboden wijzigingen aan de elektrische installaties aan te brengen. Artikel 7 De klant mag geen dieren in het gebouw houden. Artikel 8 De lokalen mogen niet gebruikt worden voor illegale of immorele doeleinden die andere gebruikers zouden kunnen beledigen, of de goede faam en hoge standing van het Duigemhof en/of het Duigemhof Bedrijvencentrum schaden. Het versturen, ontvangen of verdelen van berichten met racistische of pornografische inhoud is ten strengste verboden. Artikel 9 De klant dient zelf het afval te sorteren en door toedoen van het onderhoud waarin Duigemhof Bedrijvencentrum voorziet wordt het afval naar het gemeenschappelijk vuilnislokaal gebracht en gedeponeerd in de daartoe bestemde containers. De klant dient erop te letten dat er enkel afval in het gemeenschappelijk vuilnislokaal terecht komt en er geen afval op de site rondslingert. Artikel 10 Levering van goederen dient te gebeuren via de daartoe bestemde zones. Artikel 11 De klant moet Duigemhof Bedrijvencentrum of diens aangestelde, de vrije toegang tot alle kantoren verlenen zodat deze zich rekenschap zou kunnen geven van de staat waarin de lokalen zich bevinden en erop toezien dat de nodige maatregelen zijn genomen met betrekking tot het algemeen belang. De klant moet ook, zonder enige vergoeding, de toegang verlenen aan architecten, aannemers en arbeiders die instaan voor herstellingswerken. Bovendien zal de klant ook vrije toegang verlenen aan het personeel dat instaat voor het onderhoud, de herstellingen en de reiniging van de technische installaties (bv. Airconditioning) Artikel 12 Duigemhof Bedrijvencentrum, nog diens aangestelde zijn aansprakelijk voor eventuele ongevallen, diefstal en/of schade. De klant doet afstand van elk verhaal tegen Duigemhof Bedrijvencentrum. Artikel 13 De klant mag geen opdracht geven in naam van Duigemhof Bedrijvencentrum. Artikel 14 Het is de klant verboden openbare verkopen voor welk motief ook te organiseren of te laten organiseren in de gebouwen, parking en/of binnenplein. Alsook is het de klant verboden om activiteiten/evenementen te organiseren in het bedrijvencentrum zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Duigemhof Bedrijvencentrum. Artikel 15 Iedereen kan bijdragen aan de algemene veiligheid van Duigemhof Bedrijvencentrum. De klant dient dan ook, in haar belang, de gemeenschappelijke ruimtes ’s avonds of bij het verlaten van het kantoor te sluiten en ook de buitendeur goed dicht te trekken. Artikel 16 Het binnenplein is autovrij. Tenzij mits goedkeuring van een medewerker van het Duigemhof Bedrijvencentrum of voor het kortstondig lossen van goederen. Pakjesdiensten mogen niet leveren via het binnenplein. Artikel 17 De straatkant van het Duigemhof dient autovrij te zijn. uitsluitend bezoekers of de bewoners kunnen op de verharde parking vooraan terecht. wagens van medewerkers dienen dus gebruik te maken van de parkings naast en achter het Duigemhof. Op de parking achteraan is het belangrijk dat een wagen steeds de eerst beschikbare parking inneemt langs de tuinzijde, om foutief parkeren te voorkomen. Artikel 18 Bedrijven die goederen op paletten laten toekomen horen deze paletten zelf te verwijderen. Als het Duigemhof dit hoort op te ruimen wordt er €10/pallet aangerekend. Bespreek met de transporteur of ze de paletten kunnen terug nemen. Artikel 19 Kleine kartonnen dozen worden verscheurd en in de daartoe voorziene boxen in de gebouwen geplaatst. Grote dozen worden door de bedrijven zelf naar de daartoe voorziene berging in gebouw D geplaatst. Indien mogelijk worden er zoveel mogelijk kartonnen dozen verscheurd en in andere kartonnen dozen geplaatst. Artikel 20 Glazen flessen worden steeds naar de centrale berging in gebouw D gebracht.

Les points forts du lieu :

Parking